کد خبر : 16766

یارانه نقدی | پرداخت یارانه نقدی | افزایش یارانه نقدی

یکی از بحث‌هایی که در 2 یا 3 سال‌ اخیر در حوزه سیاست‌های حمایتی از خانوارها مطرح‌‌‌ شده است، پرداخت یارانه نقدی جدید به‌منظور حفظ سطح رفاه و کمک به معیشت خانوار است.

به گزارش ورنداز :

یکی از بحث‌هایی که در 2 یا 3 سال‌ اخیر در حوزه سیاست‌های حمایتی از خانوارها مطرح‌‌‌ شده است، پرداخت یارانه نقدی جدید به‌منظور حفظ سطح رفاه و کمک به معیشت خانوار است.

یک پژوهش، اثرات تغییر سطح یارانه نقدی بر شاخص‌های نابرابری و توزیع درآمد خانوارهای شهری را در ۴ سناریو بررسی کرده است. این ۴ سناریو در قالب «پرداخت سرانه ۷۰هزار تومان به خانوارهای دهک اول تا دهک پنجم»، «پرداخت سرانه ۷۰ هزار تومان به خانوارهای دهک اول تا دهک هفتم»، «پرداخت سرانه ۹۰هزار تومان به خانوار دهک اول تا پنجم» و «پرداخت سرانه ۱۱۰هزار تومان به خانوارهای اول تا پنجم» طراحی شده است.

یارانه نقدی بیش از 20 میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. نرخ جدید یارانه نقدی به زودی اعلام خواهد شد. افزایش صددرصدی یارانه نقدی دهک های پایین. از امسال یارانه نقدی  هدفمند خواهد شد.یارانه جدید، ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. با بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش، با اجرایی شدن تمام این چهارسناریو نسبت‌های مخارج دهک‌ها و ضریب جینی نسبت به قبل کاهشی خواهند شد؛ اما بیشترین میزان کاهش مربوط به «سناریوی چهارم» است. البته این سناریوها بدون توجه به «روش‌های تامین مالی بودجه» و «بررسی اثرات تورمی» بوده که از دید پژوهشگر نیاز به مطالعات تکمیلی در این زمینه وجود دارد. اگرچه به‌طور اجمالی می‌توان گفت که روش نادرست تامین مالی این یارانه‌ها می‌تواند اثر مثبت آن را خنثی کند.بازوی پژوهشی سازمان برنامه وبودجه کشور در چهار سناریوی پرداخت یارانه نقدی و تبعات آن را بررسی کرده است. این چهار سناریو عبارتند از: پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 70‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم، پرداخت یارانه نقدی 70‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم، پرداخت یارانه نقدی 90 هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم و پرداخت یارانه نقدی 110هزارتومانی به خانوارهای دهک‌‌‌های اول تا پنجم. بر اساس نتایج این پژوهش هر چهار سناریو سبب کاهش نسبت مخارج خانوارها و ضریب جینی می‌شود، اما درمیان این سناریوها، بیشترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی چهارم است. به عبارت دیگر، بیشترین میزان سرانه یارانه جدید یعنی 110‌هزار تومان برای دهک‌های اول تا پنجم، بیشترین اثر حمایتی را در پی خواهد داشت. البته این گزارش معتقد است درخصوص منابع مورد نظر و اثرات تورمی باید پژوهش بیشتری در نظر گرفته شود.

اهمیت یارانه نقدی در رفاه خانوار

یکی از بحث‌هایی که در 2 یا 3 سال‌ اخیر در حوزه سیاست‌های حمایتی از خانوارها مطرح‌‌‌ شده است، پرداخت یارانه نقدی جدید به‌منظور حفظ سطح رفاه و کمک به معیشت خانوار است. یک جنبه مهم پرداخت یارانه نقدی کمک به هموار شدن توزیع درآمد و کاهش نابرابری‌هاست. مسلما این جنبه توسط پرداخت همگانی یارانه نقدی نه‌‌‌تنها به‌‌‌سختی حاصل می‌شود، بلکه می‌توان گفت که پرداخت همگانی، سوی مخالف عدالت در توزیع قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری با استفاده از داده‌های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال 99، درگزارشی با عنوان «برآورد اثرات اعطای یارانه‌‌‌های نقدی جدید بر شاخص‌های توزیع درآمد خانوارهای شهری در سناریوهای مختلف» به ارزیابی آثار پرداخت یارانه بر مبنای داده‌‌‌های مذکور در قالب چهار سناریوی مختلف پرداخته است.

شاخص‌ها ارزیابی شکاف رفاه خانوارها

یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای بیان میزان نابرابری در اقتصاد، ضریب جینی است. این شاخص که برای تحلیل وضعیت توزیع درآمد به‌‌‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالت برابری کامل عدد صفر و در وضعیت نابرابری کامل کمیت یک را اختیار می‌کند، بنابراین کاهش ضریب جینی به معنی بهبود توزیع درآمد است.

علاوه بر ضریب جینی، استفاده از نسبت‌های درآمد (مخارج کل) دهک‌های بالایی به دهک میانی یا به دهک اول نیز بیانگر نحوه توزیع متغیر درآمد در بین گروه‌ها یا دهک‌هاست. کاهش این نسبت‌ها (دهک‌های بالایی توزیع به دهک‌های پایین توزیع) به معنی بهبود توزیع برای متغیر مورد نظر (مثلا درآمد) است. در این مطالعه برای بررسی اثرات اعطای یارانه‌های نقدی بر توزیع درآمد از شاخص ضریب جینی، نسبت درآمد (مخارج کل) دهک نهم به دهک اول، نسبت درآمد (مخارج کل) دهک نهمبه دهک پنجم و نسبت درآمد (مخارج کل) دهک پنجم به دهک اول استفاده ‌‌‌شده است. به عنوان مثال، بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که نسبت مخارج کل دهک نهم به مخارج کل دهک اول، برابر 2/ 5 است؛ یعنی مخارج سالانه دهک نهم کمی بیش از 5 برابر مخارج دهک اول است. نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم 3/ 2 و برای دهک پنجم به دهک اول حدود 2/ 2 به‌‌‌ دست ‌‌‌آمده است. همچنین نسبت مخارج صدک هفتاد و پنجم به صدک پنجاهم 3/ 2 برآورد شده است. محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد که ضریب جینی مخارج کل مقدار 365/ 0 است. قابل‌توجه است از آنجاکه درآمد (مخارج کل) دهک دهم بسیار بزرگ‌تر از دهک‌‌‌های دیگر حتی دهک نهم بوده و مقدار مخارج کل این دهک در قسمت انتهایی توزیع چوله به راست قرار می‌گیرد، در ادبیات کاربردی بررسی وضعیت توزیع درآمد، دهک دهم را برای مقایسه به کار نمی‌‌‌برند.

روش محاسبه مبلغ یارانه نقدی جدید

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور، در این مطالعه به محاسبه مبلغ یارانه نقدی پرداخته است. کارشناسان این مقاله برای محاسبه سناریوهای رقم یارانه پرداختی، از مخارج کل یا از مخارج خوراکی‌‌‌ها استفاده کرده‌اند. از آنجا که ارقام محاسبه‌‌‌شده برای پرداخت برحسب مخارج کل بالا به نظر می‌رسد، بنابراین، از مخارج خوراکی‌‌‌ها به‌‌‌عنوان پایه محاسبه استفاده‌‌‌ شده است. در محاسبه این پژوهش، از افزایش قیمت خوراکی‌ها در مخارج خانوارها به عنوان پایه محاسبه استفاده شده است. در نتیجه محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد که «سرانه میزان پرداختی برحسب مخارج خوراکی‌‌‌ها» از ارقام 70‌هزار و 697 تومان به‌‌‌صورت سرانه و ماهانه برای دهک اول شروع‌‌‌ شده و به حداکثر حدود 120‌هزار تومان برای دهک نهم می‌‌‌رسد. بنابراین انتخاب ارقام پرداختی را می‌توان با یک کف 70‌هزار تومان، یک رقم میانی 90‌هزار تومان و یک رقم 110‌هزار تومان به‌عنوان سقف پرداختی در نظر گرفت.اثرات یارانه جدید نقدی بر توزیع درآمد

برای ارزیابی اثرات اجرای پرداخت یارانه نقدی جدید بر شاخص‌‌‌های توزیع درآمد، چهار گزینه سیاستی در نظر گرفته‌‌‌ شده است. این چهار گزینه عبارتند از: (1) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 70‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری، (2) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 70‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک هفتم شهری، (3) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 90 هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری و (4) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 110 هزارتومانی به خانوارهای دهک‌‌‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری.سناریوی اول: در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌‌‌های اول تا پنجم به‌‌‌طور سرانه مبلغ 70‌هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت این سناریو نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک اول کاهش ‌می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد. به‌‌‌طوری که ضریب جینی از 365/ 0 به 348/ 0 کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست، نابرابری کاهش می‌یابد.یارانه+نقدی
 
منبع مه شو
ارسال نظر

نظرات کاربران
 • روح الله مردانی

  خسته نباشید که دو سه ساله که دارید فکرمیکنید هنوزم که کاری نکردید داره خانواده من ازهم میپاشه هرشب شرمنده زن وبچه هام میشم

 • ناشناس

  جر

 • ناشناس

  ۶ ساله یارانه مارو قطع کردن نه کار رسمی دارم نه درآمد آنچنانی اون موقع گفتن یه خونه و یه ماشین داری درحالی که خیلیهاازمن بهتریارانه میگرفتن

 • یااباعبدالله حسین(ع)

  همش شعار میدین تا کی بدبختی بکشیم الهی شرمنده خانوادت بشی شب با دست خالی بیایی اونوقت میفهمی درد ما بدبختا چیه

 • خداالهی شمارااززمین و داره پدرمردم رادراوردین آدم شرمنده خانواده میشه براتهییه یک لقمه نان اونوقت شما جم میشد دهک دهک در میارین اختلاس چندصد میلیاردی نکنید بزارین دوریال به مردم برسه

  خداوکیلی شما خجالت نمی کشید مردم شرمنده خانواده بشه برا یک لقمه نون بعد اختلاس چندصد میلیاردی میکنید دم نمیزنید

 • ابوالفضل زهانی هس

  من بهزیستی ولی هزار تومان ندادن هزار تومان درآمد ندارم نمیتونم کار کنم جناب آقای ریسی من خیلی از شما راضی اگر میشه یارانه من ۴۰۰بریزید

 • ناشناس

  خدا لعنتتون کنه نون شب نداریم .گشنه میخوابیم

 • کاظم عیسی فرد

  به خدا روزگارم سیاه شده به نان شب محتاج شدم.شرمنده زن و بچم شدم .به دادمان نمی‌رسید نمک رو زخممون نپاشید

 • رویا

  خسته نباشید گرونی رو ببینید بخدا خجالت میکشیم

 • محمدرضا محمدی

  نمی خواهد یارانه راافزایش دهید به ما وامثال ما که هیچگونه یارانه ای نمی دهید یارانه بدهید وبه عدالت رفتار کنید وعدالت رااجرا کنید مگر ماجزو این مملکت نیستم وپاسخگوباشید

 • ناشناس

  قیمت گوجه فرنگی 12هزار تومان سیب زمینی 18 هزار تومان هر روز یک قیمت داره این دیگه این همه منت گذاشتن سر ملت نداره

 • ناشناس

  دهکبندی هاتون کاملا اشتباهه.

 • ناشناس

  افرادی هستند که در سال درآمد میلیاردی دارن و یارانه می گیرن

تبلیغات متنی