کد خبر : 26943

فال بینی | فال انبیا

فال انبیا روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز دنبال کنید.

به گزارش ورنداز :

طالع انبیا فروردین تا اسفند

فال انبیا متولدین فروردین

حضرت آدم

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نعمت های خدای تعالی بهره مند خواهی شد و هرگز از مال دنیا بی نیاز نخواهی شد و خداوند تو را از بلاها و گناهان حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین اردیبهشت

حضرت نوح

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به علم و دانش فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین خرداد

حضرت ابراهیم

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به ایمان و تقوی فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین تیر

حضرت موسی

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به قدرت و شجاعت فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین مرداد

حضرت عیسی

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به علم و دانش فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین شهریور

حضرت محمد

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به ایمان و تقوی فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین مهر

حضرت ادریس

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به علم و دانش فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین آبان

حضرت یعقوب

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به صبر و استقامت فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین آذر

حضرت داوود

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به قدرت و شجاعت فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

فال انبیا متولدین دی

حضرت سلیمان

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به علم و دانش فراوانی

فال انبیا متولدین اسفند

حضرت یونس

ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که تو از نسل پیامبری بزرگ هستی و خداوند تو را به صبر و استقامت فراوانی روزی خواهد کرد و تو را از گناهان و معصیت ها حفظ خواهد کرد و تو را به مقامی خواهی رساند که از بسیاری از مردم بالاتر شوی و اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد و اگر غایبی داری به زودی به نزد تو باز خواهد گشت.

تفسیر کلی

طالع انبیا فالی است که بر اساس تولد افراد در یکی از ماه های سال، طالع آنها را با یکی از پیامبران الهی مرتبط می کند. این فال بر اساس باورهای دینی و مذهبی مردم شکل گرفته است و به همین دلیل، اغلب دارای پیام های امیدبخش و مثبت است.

در طالع انبیا، هر ماه با یکی از پیامبران الهی مرتبط است. به عنوان مثال، متولدین فروردین با حضرت آدم، متولدین اردیبهشت با حضرت نوح، متولدین خرداد با حضرت ابراهیم، و غیره.

هر یک از پیامبران الهی دارای ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی هستند. به عنوان مثال، حضرت آدم را نماد آفرینش و حضرت نوح را نماد نجات از طوفان می دانند.

بنابراین، طالع انبیا می تواند به ما کمک کند تا ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی خود را بهتر بشناسیم. همچنین، می تواند به ما انگیزه دهد تا در مسیر درست و رستگاری حرکت کنیم.

نکاتی در مورد طالع انبیا

* طالع انبیا یک فال سرگرمی است و نباید به آن به عنوان یک پیشگویی قطعی نگاه کرد.

* این فال بر اساس باورهای دینی و مذهبی مردم شکل گرفته است و به همین دلیل، اغلب دارای پیام های امیدبخش و مثبت است.

* طالع انبیا می تواند به ما کمک کند تا ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی خود را بهتر بشناسیم. همچنین، می تواند به ما انگیزه دهد تا در مسیر درست و رستگاری حرکت کنیم.

 

ارسال نظر

تبلیغات متنی